Dealkoholizační modul

Plně automatizovaný modul, díky němuž lze při nízké teplotě a tlaku snadno odstranit alkohol z piva pomocí jediného průchodu vertikální stripovací kolonou.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Dealkoholizační modul Alfa Laval usnadňuje pivovarům výrobu piva s malým nebo žádným obsahem alkoholu, aniž by byly zapotřebí nějaké velké dodatečné kapitálové investice.

Toho je dosaženo inovativní kombinací technologií Alfa Laval, které pracují v řadě jako dobře integrovaný systém. Pivo je nejprve odplyněno a všechny kondenzovatelné těkavé látky se vrací zpět do proudu piva. Alkohol v pivu se pak odizoluje (stripuje) ve speciální svislé koloně, ve které čistá pára proudí směrem nahoru v téměř dokonalém vakuu. Obsažený alkohol se odstraňuje ve formě výparů, které kondenzují a jsou zachycovány.

Tento plně automatizovaný, energeticky úsporný modul vám nabízí spolehlivé odstranění alkoholu jedním průchodem, a to za použití stripovacího procesu, který je mimořádně účinný při nízké teplotě a tlaku. Tím odstraňuje potřebu recirkulace a udržuje provozní náklady na minimu.

Jak to funguje

Alkohol, který je přítomen v proudu přívodního piva, se odstraňuje ve speciální svislé stripovací koloně. Tato kolona umožňuje dosažení vysoké desorpce tím, že v podmínkách blížících se vakuu stoupá stripovací plyn (čistá pára) hustou výplní nahoru věží.

Provozní kapacita se nastavuje regulací přiváděného proudu piva před směrováním na rozdělovač kapaliny v horní části kolony. Tento rozdělovač rozptyluje pivo do kolony, kde pak klesá směrem dolů proti proudu stripovacího plynu, který se vstřikuje do základny kolony a stoupá přes ni nahoru.

Výpary odizolované z piva sestávají z páry, alkoholu a jiných těkavých látek. Tyto výpary jsou odváděny odvzdušňovacími otvory z horní části kolony a k ochlazení výparů na proud alkoholového kondenzátu se pak používá deskový výměník tepla (oblast ATEX). Konečná vakuová fáze odstraňuje všechny zbývající nekondenzovatelné těkavé látky. Recirkulační čerpadlo glykolu minimalizuje riziko zmrznutí odizolovaného proudu výparů během kondenzace.

Vertikální stripovací kolona je hustě vyplněna speciálním materiálem, který je patentován společností Alfa Laval. Tento materiál je navržen tak, aby optimalizoval stripovací proces pomocí maximalizace účinné kontaktní oblasti mezi pivem a stripovacím plynem.

Jednou z klíčových výhod tohoto principu stripování je mimořádně účinné odstraňování alkoholu při nízkých teplotách a tlaku. K tomu, aby se dosáhlo požadovaných specifikací výsledného dealkoholizovaného piva, není tedy potřeba další recirkulace.

Je-li  z jakéhokoli důvodu vyžadováno případné další stripování, obsahuje systém recirkulační smyčku pro vrácení stripovaného piva zpět do kolony. Účinnost stripování může být dále zvýšena regulací teploty piva před tím, než je zavedeno do kolony nebo změnou tlaku v systému.

Figure for Dealc 200x200