AlfaFlash

Odpařovací systémy AlfaFlash společnosti Alfa Laval jsou navrženy pro optimální odolnost proti zanášení. AlfaFlash se používá v řadě závodů po celém světě a představuje osvědčené a spolehlivé řešení pro zahušťování lihovarnických výpalků, kukuřičného výluhu, slané odpadní vody, usazené vody z masa a ryb a vyčerpaného rmutu. Značně vyšší smyková rychlost (již při poměrně mírných průtocích) vede k podstatně vyšší účinnosti přenosu tepla, výrazně nižším nákladům na čerpání a kompaktnější instalaci.

AlfaFlash NoDecanter A

Úspora místa

Systémy AlfaFlash jsou kompaktní s nízkou výškou a hmotností systému. Kompaktní rozměry deskových odparek AlfaFlash nabízejí štíhlou instalaci a nízké náklady na instalaci.  K dispozici je celý sortiment odparek AlfaFlash určených pro různé kapaliny a požadavky na kapacitu.

Vysoká účinnost přenosu tepla

Naše spolehlivé odparky AlfaFlash nabízejí velmi vysokou tepelnou účinnost. Značně vyšší smyková rychlost v odparkách AlfaFlash – a to již při poměrně mírných průtocích – vede k velmi vysoké účinnosti přenosu tepla, zvláště u pseudoplastických kapalin.

Viskózní kapaliny

Zařízení AlfaFlash je vhodné k odpařování kapalin, které mají vysokou viskozitu. Odparka AlfaFlash je navržena s vysokou hodnotou smykového napětí na stěnách, aby se minimalizovala viskozita v případě pseudoplastických kapalin (viskozita klesá s rostoucí smykovou rychlostí). Ve vícestupňových systémech odpařování se odparka AlfaFlash často používá jako finišer v konečné fázi koncentrace. Použití odparky AlfaFlash v jednom nebo několika stupních odpařovacího systému umožňuje dosáhnout velmi vysoké konečné koncentrace, a to i pro kapaliny s vysokou viskozitou.

Maximalizace časových intervalů mezi čištěním

Systémy AlfaFlash jsou navrženy tak, aby zvládaly zanášivé kapaliny.Desková odparka AlfaFlash s nucenou cirkulací nabízí silnou turbulenci a vysokou smykovou rychlost na povrchu desek a zajišťuje samočisticí účinek.Tím se sníží zanášení a prodlouží se doba provozu systému.Teplosměnné plochy v deskové odparce AlfaFlash jsou snadno přístupné pro kontrolu a mechanické čištění.  Úspor lze dosáhnout, protože systém AlfaFlash vyžaduje použití méně čisticích chemikálií pro CIP a díky nízkému zádržnému objemu systému produkuje méně odpadní vody.

Výhody

  • Kompaktní systém
  • Nízká míra znečištění
  • Dlouhá životnost
  • Snadné a rychlé čištění

Jak to funguje

AlfaFlash je desková odparka pracující jako filmová odparka s nucenou cirkulací. Nucená cirkulace znamená, že čerpadlo recirkuluje kapalinu mezi nádobou cyklonového separátoru a deskovou odparkou AlfaFlash. Recirkulace vytváří uvnitř odparky AlfaFlash vysoce turbulentní proudění kapaliny. Obvykle se pro AlfaFlash používá speciální typ deskového výměníku tepla s širší mezerou.

 V zařízení AlfaFlash nedochází v deskovém výměníku tepla k varu, ale zahušťovaná kapalina se pouze zahřívá pod tlakem.  Vlastní odpařování probíhá v separační nádobě, kde se uvolní tlak a kapalina pak projde prudkým varem (expanzí).

 V systému AlfaFlash se používá podtlak, který snižuje teplotu varu. Podtlak se vytváří kondenzací páry z posledního efektu v kondenzátoru, kterým může být například vysoce účinný a kompaktní kondenzátor AlfaCond. K odstranění nekondenzovatelných plynů se obvykle používá vývěva. Konstrukcí s více efekty se snižuje spotřeba páry: pára vyrobená v jednom stupni se používá jako topné médium v následném stupni. V kombinaci s tepelnou rekompresí páry TVR a/nebo mechanickou rekompresí páry MVR se spotřeba páry může snížit na pouhý zlomek odpařovací kapacity.

 Kompletní systém AlfaFlash zahrnuje deskové odparky, předehřívače, separační nádoby, TVR nebo MVR, recirkulační čerpadla, přístroje, ventily, kanály, potrubí a ovládací panel.

AlfaFlash main parts2 800px