AlfaVap system

S odparkami AlfaVap společnosti Alfa Laval se lze setkat v technologiích po celém světě, které se podílejí na zpracování širokého spektra výrobků. Díky kompaktnosti a výjimečné tepelné účinnosti odparky AlfaVap je kompletní instalace energeticky úsporná a snadno se provádí i v omezených prostorách. AlfaVap je kompletní odpařovací systém optimalizovaný pro vaše konkrétní podmínky a potřeby.

AlfaVap evaporators

Vysoká energetická účinnost

Vysoká tepelná účinnost odparky AlfaVap umožňuje využití tepla z různých zdrojů, jako je mechanická a tepelná rekomprese, nebo odpadní pára například ze sušáren.

Nejúčinnějším způsobem snížení spotřeby páry v systémech odpařování je zvýšení počtu stupňů. Každý další stupeň šetří páru a snižuje náklady na energii.

Jedinečná konstrukce AlfaVap zajišťuje mnohem vyšší tepelnou účinnost než je tomu u tradičních trubkových výparníků a kondenzátorů. To znamená, že k dosažení stejného účinku postačí mnohem menší teplosměnná plocha. Proto jsou jednotky AlfaVap cenově dostupné zvláště tehdy, jsou-li požadovány netradiční materiály jako SMO, titan, nikl či Hastelloy™. 

Snadná údržba a vyšší provozuschopnost

V porovnání s běžnými řešeními přináší kompaktnost a univerzálnost konstrukce AlfaVap dramatické snížení nákladů na přepravu, montáž a instalaci. Desková konstrukce odparky AlfaVap má teplosměnné plochy snadno přístupné pro kontrolu a mechanické čištění. Stačí jen demontovat stahovací šrouby a odsunout přítlačnou desku. 

Speciální zvlněné profily teplosměnných desek vytvářejí vysoký stupeň turbulence na celé ploše každé desky. Tím nedochází k zanášení a chemické čištění je vysoce účinné. Navíc díky nízkému zádržnému objemu jednotky AlfaVap je zapotřebí jen velmi malého množství čisticích chemikálií. 

Flexibilní kapacita

Konstrukce desek odparky AlfaVap usnadňuje přizpůsobení kapacity tak, aby vyhovovala měnícím se potřebám, a to jednoduše přidáním nebo vyjmutím desek za současného zachování stávajícího rámu. Oproti trubkovým jednotkám se jedná o velkou výhodu, neboť u nich po instalaci již výkon nelze měnit. 

Vysoká kvalita produktu

Nízká teplota a krátká doba zdržení v deskovém výparníku (díky malému zádržnému objemu) zajišťuje vysoce kvalitní konečný produkt s minimálním změnou barvy. Nízká zádržná kapacita dále zajišťuje rychlé a plynulé spouštění s jednoduchým ovládáním.

Ideální řešení pro kapaliny s vysokou viskozitou

Deskové výparníky AlfaVap si uchovávají vysokou tepelnou účinnost, i když pracují s viskózními kapalinami. Odparka AlfaVap dokáže snadno pracovat s tekutinami o viskozitě výrazně vyšší než 300 cP. Pro ještě vyšší hodnoty viskozity doporučujeme systémy AlfaFlash společnosti Alfa Laval.

Přínosy

  • Energetická účinnost
  • Kompaktní instalace
  • Krátká doba zadržení
  • Snadné a rychlé čištění
  • Flexibilní kapacita

Jak to funguje

Ke koncentrování kapalného produktu se používá vypařování.

Odpařovací systémy AlfaVap společnosti Alfa Laval používají konstrukci desky a rámu přizpůsobené pro výparníky. Výparník AlfaVap se stoupajícím filmem používá kazetovou koncepci s deskami výparníků svařenými po dvou.

Pára se používá jako zdroj tepla ve svařovaných kanálech výparníku AlfaVap, zatímco produkt prochází těsněnými kanály. Jakmile dojde k varu uvnitř výparníku AlfaVap, směs páry a kapaliny stoupá do horní části výparníku. V nádobě cyklonového odlučovače se odděluje parní a kapalná fáze.

V systému AlfaVap se používá vakuum, které snižuje teplotu varu vody. K varu tedy dochází při teplotě nižší než 100 °C. U některých aplikací klesá bod varu až na 40–50 °C.

Vakuum v odpařovacím systému se vytváří pomocí vakuového čerpadla a kondenzací par z posledního efektu systému AlfaVap v kondenzátoru uzpůsobeném pro vakuovou kondenzaci. Nejúčinnějším způsobem, jak snížit spotřebu páry v odpařovacích systémech, je zvýšit počet efektů. Každý efekt šetří páru a snižuje náklady na energii. Pro optimální úsporu páry se systém obvykle skládá z několika efektů a určitého způsobu opětovného využití páry, jako je TVR (tepelný rekompresor par) nebo MVR (mechanický rekompresor par).

Kompletní systém AlfaVap zahrnuje deskové výparníky, předehřívače, cyklonové odlučovací nádoby, TVR nebo MVR, čerpadla, měřidla, ventily, potrubí a lokální PLC s ovládacím panelem.

Hlavní prvky odpařovacího systému AlfaVap

AlfaVap evaporation system, main building blocks