NF spiral

Nanofiltrační spirálové membrány Alfa Laval jsou uloženy na jedinečné konstrukci polyesterového nosného materiálu v hygienickém full-fit provedení, které zajišťuje optimální podmínky pro čištění. Spirálové membrány jsou dostupné s různými typy nanofiltrační membrány a v různých kombinacích délky, průměru a velikosti distanční sítě

nf spirals left side 640x360

 Nanofiltrační spirálové membrány (NF) Alfa Laval používají membrány s velmi malými póry – o rozměrech od 300 daltonů. Během provozu při tlaku až 55 barů procházejí přes membránu malé ionty, zatímco větší ionty a většina organických složek zůstávají zachyceny.

Nanofiltrační spirálové membrány Alfa Laval se používají pro koncentraci s vysokou výtěžností a demineralizaci produktů, jako jsou antibiotika, syrovátka a ultrafiltrační permeát. Tyto speciální membrány se používají k zadržování solí s divalencí vyšší než 1, zatímco malé monovalentní soli pronikají do permeátu. Lze je také použít při výrobě nízkoalkoholických nápojů, protože složka alkoholu prochází membránou, zatímco barva a aroma zůstávají v retentátu.

Řada NF PET

Alfa Laval nabízí dva typy spirálních membrán pro nanofiltraci, tj. spirálové membrány NF a NF99HF.  Oba typy jsou vyrobeny z tenkostěnné kompozitní membrány odlité na polyesterovém (PET) nosiči. Rejekční kapacita na bázi síranu hořečnatého u obou typů spirálových membrán je ≥ 98 %.

Výhody

  • nákladově efektivní provoz díky nízké spotřebě energie
  • dlouhá životnost zařízení v porovnání s tradiční filtrací 
  • k dispozici v různých kombinacích délky a průměru
  • sanitární konstrukce se všemi materiály v souladu s nařízeními EU (ES) č. 1935/2004 a předpisy FDA (CFR) Hlava 21
  • stejné typy membrán, které jsou k dispozici jak pro ploché membrány, tak pro spirálové membrány
  • vhodné pro širokou škálu procesů
  • vyrobeno vlastním centrem společnosti Alfa Laval

Jak to funguje

Základní technologie, na níž je membránová filtrace postavena, zahrnuje použití polopropustné membrány k rozdělení kapaliny do dvou samostatných proudů.

Čerpání této kapaliny tangenciálně k povrchu membrány vytváří pozitivní transmembránový tlak, který všechny složky menší, než je poréznost membrány, protlačí na její druhou stranu, kde se vytváří permeát.

Veškeré komponenty větší než rozměry pórů samozřejmě projít nemohou a zůstanou tedy v tzv. retentátu. Povrch membrány je chráněn před zanesením silou proudu kapaliny pohybující se rovnoběžně s povrchem membrány.

Konstrukce spirálové membrány

Spiral membrane constructionSpirálový prvek obsahuje řadu membránových „obálek“ se dvěma membránovými vrstvami oddělenými perforovanou distanční sítí, z nichž každá je přilepena k centrální sběrné trubici permeátu.

Mezi každou dvojicí obálek je vložena distanční vložka, která vytváří přívodní kanál, což umožňuje, aby vstupní proud protékal po celé délce spirálového prvku, zatímco permeát procházející membránou do membránové obálky proudí ve spirálovitém vzoru ke sběrné trubici permeátu.

Na výše uvedeném obrázku, znázorňujícím strukturu proudění ve spirálové membráně Alfa Laval, červená barva představuje vstupní proud / retentát. Žlutá barva označuje permeát.