Výrobní jednotky

Alfa Laval navrhuje, vyrábí a instaluje kompletní tangenciální membránové filtrační systémy na bázi polymerních membrán. Naše provozní jednotky jsou založeny buď na jedinečných deskových modulech, nebo na spirálových prvcích různých velikostí. Aby bylo dosaženo co nejlepšího řešení, je možné u některých aplikací použít kombinaci obou typů.

膜过滤设备

Dlouholeté zkušenosti a kompletní sortiment membránových filtračních systémů

  • Nižší celkové výrobní náklady
  • Vysoká kvalita produktu
  • Vysoký stupeň flexibility
  • Vlastní design
  • 24hodinový servisní program

Alfa Laval nabízí kompletní sortiment tangenciálních filtračních řešení a vlastní výrobu membrán. Naše zkušenosti s mikrofiltrací, ultrafiltrací, nanofiltrací a reverzní osmózou se datují od poloviny šedesátých let, krátce po zahájení využívání membránové filtrace v komerčním měřítku.

Rozsáhlé portfolio Alfa Laval zahrnuje vysoce výkonné polymerní membrány, sanitární moduly, komponenty, laboratorní zkušební jednotky, pilotní zařízení a membránové provozní jednotky „na klíč“.

Naše membránová řešení nabízejí významné výhody při použití v průmyslovém měřítku, kde jsou rozhodujícími faktory spolehlivost, konzistence a provozní náklady.

Individuální řešení

Ve společnosti Alfa Laval jsme hrdí na to, že dodáváme zákazníkům kompletní, optimalizovaná řešení, která berou v úvahu všechny aspekty procesu. Naše řešení jsou navržena na základě složení vstupního produktu, výrobních parametrů, požadavků na konečný produkt a nákladů. Vybraná řešení mohou využívat jedinečné deskové moduly nebo nákladově efektivní spirálové prvky – případně kombinaci obou technologií s cílem zajistit co nejlepší řešení. Naše systémy vyvíjíme v úzké spolupráci se zákazníky a můžeme zajistit dávkový i nepřetržitý provoz, stejně jako sanitární a průmyslové provedení. Nabízíme i podporu při validaci i podporu při instalaci a uvedení do provozu.

Membránová filtrace a separační technologie od společnosti Alfa Laval

Membránová filtrace doplňuje řadu dalších separačních technologií nabízených společností Alfa Laval. Díky tomu jsme vždy schopni poskytnout vám ideální řešení pro váš konkrétní proces. Použitím membránové filtrace samostatně nebo v kombinaci s naší řadou odstředivek, dekantérů nebo odparek

 

Jak funguje membránová filtrace

Fyzická separace

Membránová filtrace je fyzikální separační proces, při kterém je hnací silou rozdíl tlaku mezi oběma stranami speciální membrány. Tento proces se vyznačuje schopností oddělovat molekuly různých velikostí a vlastností.

Téměř veškerá průmyslová membránová filtrace se provádí jako příčná (cross-flow) filtrace, kdy filtrovaná kapalina proudí paralelně s membránou vysokou rychlostí a pod tlakem.

Fyzická bariéra

Membránová filtrace spočívá v tom, že jeden vstupní proud prochází membránovým systémem, který jej rozdělí na dva jednotlivé proudy, tzv. permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzikální bariéra s vysoce specializovanými vlastnostmi - bariéra, kterou mohou projít pouze určité vybrané složky vstupního proudu.

Průchod membránou

Póry takového membránového materiálu jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m) , a k protlačení kapaliny skrz ně je zapotřebí tlak. Ve skutečnosti jsou póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu tak malé, že je nelze vidět ani pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.

 

 

"

Typy membránové filtrace

Reverzní osmóza (RO)

Při reverzní osmóze (RO) se používají membrány s póry tak nepatrnými, že přes ně spolu s vodou, která je hlavní složkou permeátu, může procházet jen nepatrný zlomek solí.

Projít mohou také některé organické sloučeniny s nízkou molekulovou hmotností – ale pouze v omezené míře.Je však nemožné, aby prošly jiné složky suspendované nebo rozpuštěné v protékající kapalině (soli, cukry atd.). 

Membrány pro reverzní osmózu značky Alfa Laval se používají pro vysokoprůtokové zahušťování buď přímo přiváděné vstupní kapaliny, nebo permeátu z ultrafiltrace a nanofiltrace.

Nanofiltrace (NF)

Při nanofiltraci (NF) se používají membrány s ještě menšími póry – o rozměrech od 300 daltonů.Provádí se při provozním tlaku až 50 barů, kdy přes membránu procházejí malé ionty, zatímco větší ionty a většina organických složek zůstávají zachyceny.

Nanofiltrační membrány Alfa Laval se používají pro zahušťování s vysokou výtěžností a demineralizaci produktů, jako je syrovátka a ultrafiltrační permeát.Tyto speciální membrány se používají k odfiltrování solí s divalencí vyšší než 2, zatímco malé monovalentní soli pronikají do permeátu.Lze je také použít při výrobě nízkoalkoholických nápojů, protože složka alkoholu prochází membránou, zatímco barva a aroma zůstávají v retentátu.

Ultrafiltrace (UF)

Póry, které se používají u ultrafiltračních membrán, jsou o něco menší a rozmezí molekulové hmotnosti nejmenší částice, kterou je membrána schopna zachytit (MWCO), se pohybuje od 1,000 do 100 000, přičemž aplikovaný tlak je relativně nízký.

Soli, cukry, organické kyseliny a menší peptidy tedy póry membrány projdou, zatímco proteiny, tuky a polysacharidy nikoli.

Použití vhodných ultrafiltračních membrán také umožňuje rozdělit vstupní proud do dvou samostatných proudů.Každý proud obsahuje rozpuštěné složky s různou molekulovou hmotností.

Microfiltrace (MF)

Mikrofiltrační (MF) membrány Alfa Laval jsou extrémně hospodárné z hlediska nákladů na provoz, a to především v důsledku nízké spotřeby energie.Jejich další výhodou je vyloučení nutnosti častých výměn a likvidace kazet a jiných spotřebních materiálů, které se používají při tradiční přímé filtraci.

Mikrofiltrační membrány Alfa Laval jsou mimořádně odolné a jejich životnost může být i delší než pět let.

Mikrofiltrace se používá ve vstupních proudech, kde je cílem odstranění dispergovaných pevných látek o malém průměru, jako jsou bakterie, tukové a olejové kuličky, aniž by byla ovlivněna bilance složek rozpuštěných v proudu.

 

 

 

Membrane_filtration-HIW.jpg