LYNX

Dekantační odstředivky Alfa Laval LYNX jsou klíčovým prvkem systémů řízení obsahu pevných látek u vrtných souprav a v dalších ropných a plynárenských procesech, jako je recyklace barytu, čistění zaolejované vody či slopových olejů. Jsou speciálně navrženy pro náročné úlohy a vysoký stupeň výtěžnosti při intenzivním plnění.

LYNX1000 decanter

Dekantační odstředivky na vrtný kal Alfa Laval LYNX jsou určeny speciálně k odstranění nežádoucích pevných látek a jemných částic prakticky ze všech druhů vrtného kalu, včetně těch, jejichž základem je voda/syntetické látky a konvenčních vrtných kapalin na bázi oleje. Jednotky LYNX jsou určeny pro náročné zpracování a jsou schopny zvládat velké množství pevných látek v přiváděné kapalině a zároveň se vyrovnat s hrubými abrazivními částicemi. Přitom účinně odstraňují převážnou většinu jemných částic až do velikosti asi 5 mikronů.

Tradiční zařízení nejsou schopna se s těmito částicemi, které mají kvůli svému abrazivnímu účinku vážný dopad na kvalitu vrtného kalu, vypořádat. Dekantační odstředivky Alfa Laval LYNX byly navrženy pro nejlepší ochranu proti opotřebení dostupnou na trhu. Instalace zařízení LYNX  přináší výrazné snížení nákladů vrtných prací, protože snižuje objem vznikajícího pevného odpadu. a tím i náklady na jeho přepravu a likvidaci. Další úspory vyplývají z možnosti automatického, bezobslužného provozu a z prodloužené životnosti odstředivek LYNX díky jejich mimořádné spolehlivosti. Tato zařízení byla navržena s nízkou spotřebou energie ve vztahu k technologickému procesu.

K dispozici jsou volitelné moduly s přizpůsobením konfigurace odstředivky LYNX specifickým potřebám vrtných souprav. Jedná se o plně automatizované moduly i relativně jednoduché ručně ovládané moduly, které společně poskytují nízkonákladová hospodárná řešení všech požadavků na separaci pevných látek. 

Jak to funguje

Základem dekantační odstředivky na vrtný kal Alfa Laval LYNX je válcový buben s  velkým poměrem délky k průměru a kuželovým zakončením. Buben se otáčí rychlostí až 3650 ot/min (podle modelu) a vytváří odstředivou sílu v rozmezí od 300 do 3574 G. Ostatní klíčové komponenty jsou hlavní hnací elektromotor bubnu, výkonná převodovka, elektromotor pohonu vyhrnovacího šneku a ovládací panel. Převodovka s přímým pohonem Alfa Laval zajišťuje automatickou regulaci rychlosti pohybu sedimentu v bubnu. Kapalný vrtný kal se přivádí do dlouhého válcového bubnu, kde jej odstředivá síla vytlačuje kolmo k ose rotace, aby podél stěny vytvořil sedimentační vrstvu. Tloušťka této vrstvy je určena řadou vypouštěcích nastavitelných přepadů na konci válcového úseku. Vyčištěná kapalina vytéká přes tyto přepady za pomoci odstředivé síly.

Vzhledem k tomu, že pevné látky v kalu jsou těžší, zůstávají shromážděné na stěně bubnu a jsou kontinuálně odváděny pomocí vyhrnovacího šneku. Následně jsou dopravovány až do kuželové části, kde vycházejí přes výstupní otvory. Vyčištěný vrtný kal se vypouští na opačném konci.

LYNX300 OV 200x200