FOCUS

Alfa Laval Fuel Oil Cleaning Unit Solutions (FOCUS) jsou automatizované modulární systémy pro čištění kapalných paliv používaných v elektrárnách se spalovacími turbínami.

Alfa Laval Fuel Oil Cleaning Unit Solutions (FOCUS) product image

Proces čištění paliva je navržen tak, aby zabránil potenciálně škodlivým účinkům kontaminantů, které se v palivech často nacházejí, a to pomocí kompletní, efektivně předkonfigurované sestavě zařízení včetně integrovaných pomocných systémů.

Kapalná paliva používaná v elektrárnách se spalovacími turbínami se podstatně liší podle fyzikálních vlastností a množství a typů kontaminantů, které obsahují. Často se v nich vyskytuje stopový obsah kovového sodíku a draslíku, dále voda a řada pevných částic. Takové nečistoty způsobují vysokoteplotní korozi, tvorbu usazenin sazí a zanášení systému přívodu paliva, což vede k nákladným provozním problémům a prostojům, které ovlivňují výnosnost elektrárny.

Při správném zpracování paliva před použitím je možné v jakékoliv moderní elektrárně se spalovacími turbínami používat široké spektrum kapalných paliv. Zajištěním trvalého souladu se specifickými požadavky na čistotu paliva pomáhá jednotka Alfa Laval FOCUS  prodlužovat životnost turbíny a díky nižší údržbě a prostojům také významně snižovat provozní náklady.

Jednotka FOCUS obsahuje veškeré zařízení potřebné k efektivnímu čištění kapalného paliva při nízkých nákladech v jednoduchém, kompaktním a robustním modulu, který v případě potřeby zajišťuje automatický a bezobslužný provoz. Použití jednotky FOCUS při čištění paliv umožňuje odstranit předfiltraci, zbavit se problémů s likvidací kontaminovaných filtračních kazet a zajistit kdykoli spolehlivý provoz a výjimečnou účinnost separace.

Jak to funguje

FOCUS - How it work

Srdcem modulární čisticí jednotky FOCUS je technologie odstředivého separátoru Alfa Laval. Nabízí spolehlivý a konzistentní způsob současného odstraňování pevných látek i vody z kapalných paliv.

Neupravené palivo se sacími filtry kontinuálně přivádí do separátoru, kde se působením odstředivé síly voda a pevné látky oddělují od paliva. Toto oddělení probíhá v rotujícím bubnu. Jakmile dojde k vytvoření vodní zátky, je přiváděná kapalina  zavedena do vtoku bubnu. Speciální vtok Optiflow je opatřen systémem kruhových talířů, které přiváděnou kapalinu před tím, než vstoupí do talířového svazku, urychlují, čímž se zvyšuje účinnost odstředivé separace.

Olej je přes svazek talířů tlačen směrem ke středu bubnu. Vestavěné dostředivé čerpadlo vypouští vyčištěný olej kontinuálním proudem. Oddělená voda stoupá podél vnější strany svazku talířů a je dostředivým čerpadlem kontinuálně vypouštěna přes výpusť vody. Kal a pevné částice odstraněné z paliva se hromadí kolem obvodu bubnu a jsou vypouštěny v takových intervalech, aby se nenahromadily v množství, které by mohlo narušovat separaci. Tento cyklus vypouštění je stanoven buď ručně z ovládacího panelu nebo automaticky přes elektronický řídící systém v předem nastaveném časovém intervalu.

Voda a kal odstraněné odstředivými separátory se shromažďují v kalové jímce a pneumatickým čerpadlem řízeným hladinovými spínači se přepravují do systému zpracování odpadu. Analyzátor obsahu vody v oleji na výtlačném potrubí vyčištěného topného oleje kontroluje kvalitu oleje, který opouští odstředivé separátory. Tento systém je speciálně navržen tak, aby stanovil přesné množství vody, která zůstala v proudu oleje, a to s výjimečnou přesností.

Všechny aspekty činnosti jednotek FOCUS jsou řízeny a monitorovány z jedné ústřední konzoly pomocí moderního ovládacího panelu na bázi PLC.