Jak funguje talířová odstředivka

Jak možná víte, existují různé typy separačních technologií. Separační technologie zahrnující talířový separátor, který lze také označit jako diskový separátor nebo odstředivka, se používá k odstřeďování, při němž se od sebe na základě rozdílu hustot oddělují různé fáze pevných látek a kapalin.

Podobně jako usazovací nádrž využívají talířové separátory k oddělení kapaliny se specifickou hustotou od ostatních kapalin a pevných látek gravitační sílu. Na rozdíl od usazovací nádrže, která využívá retenční čas jako hlavní parametr pro rozdělení kapalin s různou hustotou do vrstev a vysrážení pevných látek do nádrže, odstředivky využívají mechanickou sílu k oddělení kapalin a pevných látek s různou hustotou od sebe.

Využití gravitační síly

Talířová odstředivka je v podstatě usazovací nádrž, jejíž dno je obtočeno kolem středové linie bubnu. Rychlá rotace bubnu separátoru znamená, že účinek gravitace je nahrazen řízenou odstředivou silou nebo gravitační silou známou jako G-síla, která může mít účinek až 10 000krát větší než gravitační síla.

 

G-síla se pak využívá k účinnému separování kapalin od jiných kapalin a pevných látek s velkou přesností a rychlostí a způsobem, který je snadno kontrolovatelný. K vyšší účinnosti separace přispívá stoh talířů uvnitř bubnu separátoru tím, že podstatně zvětšuje separační plochu. To znamená, že separace pomocí odstředivého separátoru probíhá nejen výrazně rychleji, ale vede k vyšší kvalitě a výtěžnosti.

Pevné látky, které se koncentrují na vnějším okraji mísy, jsou odstraňovány - buď průběžně, přerušovaně, nebo ručně, v závislosti na objemu pevných látek v konkrétní aplikaci.

Pro zvýšení účinnosti separace se kuželové talíře (označované i disky) skládají jeden na druhý uvnitř bubnu - tím se získá větší separační plocha a výrazně urychlují odlučování pevných látek z kapaliny. Tyto stohy talířů výrazně urychlují odlučování pevných látek z kapaliny.

disc stack centrifuge illustration

disc stack centrifuge illustration02v2
disc stack centrifuge illustration03v2

HSS portfolio banner CZ.png


Konstrukce separátorů pro manipulaci s pevnými látkami

Talířová odstředivka odděluje pevné látky a jednu nebo dvě kapalné fáze od sebe pomocí extrémně vysokých odstředivých sil. Odstředivá síla vytvářená rotujícím bubnem tlačí pevné látky proti obvodu bubnu, zatímco méně husté kapalné fáze tvoří soustředné vnitřní vrstvy. Proces separace může být buď diskontinuální, nebo kontinuální, v závislosti na množství separovaných pevných látek.

Talířové odstředivky mají různé typy mechanismů pro manipulaci s pevnými látkami v závislosti na dané separační funkci. Existují tři typy konstrukce separátorů v závislosti na typu manipulace s pevnými látkami :

 • Separátor s pevnou stěnou, kde se provoz musí zastavit, aby se buben otevřel a zachycené pevné látky mohly být odstraněny ručně.
 • Separátor s přerušovaným vyprazdňováním pevných látek, kde se otvory na obvodu bubnu automaticky otevírají v kontrolovaných intervalech, aby se odstranily zachycené pevné látky.
 • Separátor s kontinuálním vyprazdňováním pevných látek, kde trysky na obvodu mísy umožňují, aby pevné látky a kapaliny během provozu kontinuálně opouštěly separátor.
how it works design for solid handling chart

Typy separačních úloh

Talířové odstředivky se obecně používají pro komerční a průmyslové separační úlohy, které zahrnují odlučování kapaliny od kapaliny a odlučování kapaliny od pevné látky.

 • Separace kapalina-kapalina zahrnuje dvě nemísitelné kapaliny s různou hustotou.
 • Separace pevná látka-kapalina zahrnuje:
  - odstranění pevných látek z kapaliny za účelem získání cenných vedlejších produktů a odvedení kapaliny k čištění jako odpadní vody;
  - získání cenné kapaliny z pevných látek a vypouštění pevných látek ke zpracování jako odpad;
  - získávání pevných látek i kapalin jako cenných produktů nebo,
  - odstraňování pevných látek z kapaliny před čištěním kapaliny před vypouštěním, aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí.
 • Separace kapalina-kapalina-pevná látka zahrnuje oddělení tří různých fází, což je nejnáročnější separační úloha. Zde žádná jiná technologie nemůže konkurovat technologii talířových odstředivek.

Konstrukce pro různé separační funkce

Obecně existují tři typy separátorů v závislosti na typu separační úlohy: klarifikátory, purifikátory, koncentrátory.

separation_duties_illustration_final.jpg


 

how_it_works_clarifier.jpg

Clara 450 je příkladem separačního systému s klarifikací - používá se v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.

 

Klarifikátor

Klarifikátor je odstředivý separátor pro separaci pevné látky a kapaliny, který odstraňuje pevné látky, jako jsou částice, usazeniny, olej, přírodní organické látky a barva z procesních kapalin. Procesní kapalina se tak stává čirá.

Aplikace

Klarifikátory Alfa Laval jsou konstruovány pro použití v různých aplikacích v potravinářském a nápojovém průmyslu, námořnictví a průmyslové fermentaci. Například v nápojářských aplikacích se klarifikátory používají při zpracování ovocných šťáv, vína, čaje a kávy. V průmyslové fermentaci jsou klarifikátory klíčovou součástí procesů fermentace mikrořas, bakterií a kvasinek. V námořním průmyslu se klarifikátory používají k čištění odpadní vody v systému pro čištění výfukových plynů.


 

Purifikátor

Purifikátor je odstředivý separátor pro separaci kapalina - kapalina - pevná látka, který od sebe odděluje dvě kapaliny o různé hustotě a pevné látky, jako je voda, olej a jemné částice. Při použití purifikátoru je lehká kapalná fáze obvykle velkou frakcí, která má být vyčištěna.

Aplikace

Purifikátory Alfa Laval jsou konstruovány pro různé aplikace v různých průmyslových odvětvích, například v potravinářství, výrobě nápojů, námořnictví a energetice. Tyto odstředivky špičkové kvality jsou vhodné pro zpracovatelské závody jakékoli velikosti. V potravinářském průmyslu se obvykle používají při zpracování tuků a jedlých olejů, jako jsou rostlinné oleje, sádlo, lůj a rybí tuk. V námořním průmyslu se purifikátory používají především k čištění motorových mazacích olejů. 

 

how_it_works_purifier.jpg

Modul Flex obvykle zahrnuje purifikátor pro odstraňování vody z motorové nafty nebo mazacích olejů.


 

how_it_works_concentrator.jpg

Systém AFPX může být nakonfigurován jako koncentrátor a použit pro procesy extrakce ryb a masa.

 

Koncentrátor

Koncentrátor Alfa Laval je odstředivý separátor určený k oddělení tří různých fází, jedné pevné fáze a dvou kapalných fází s různou hustotou, a k vyčištění nejhustší/nejtěžší kapalné fáze.

Aplikace

Koncentrátory Alfa Laval se široce používají v různých průmyslových odvětvích, jako je potravinářství, zpracování nápojů a námořní aplikace.  V odvětví rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků se koncentrátory používají pro procesy kontinuálního odslizení, neutralizace, odparafinování a praní. V oblasti zpracování nápojů se používají při odolejování a získávání oleje, například při odolejování citrusových šťáv a při zahušťování a leštění za studena lisovaného oleje ze slupek. V námořním průmyslu se koncentrátory Alfa Laval používají při čištění podpalubní vody. 


HSS portfolio banner CZ.png


Komponenty odstředivého separátoru

Separátor Alfa Laval se skládá z řady osvědčených funkcí a vysoce kvalitních komponentů. Kliknutím na + se o každé z nich dozvíte více.

HiW hotspot separator