Výroba koksárenského plynu

Koksárenský plyn je hojný vedlejší produkt při přeměně uhlí na koks používaný při výrobě oceli. Nečistoty, které obsahuje, však způsobují, že není vhodný k použití jako palivo nebo vstupní surovina. V zájmu snížení nákladů, zlepšení výnosů a ekologické úpravy plynu nabízí společnost Alfa Laval vysoce účinná řešení rafinace – od chlazení primárního plynu po zpracování lehkého oleje.

Coke-oven-gas-640x360

Coke oven gas processing

Moderní úprava koksárenského plynu 

Přeměna surového koksárenského plynu na rafinované palivo co nejekologičtějším a nejúspornějším způsobem vyžaduje energeticky účinné procesy snižování emisí a minimalizace znečišťujících látek v odpadní vodě. Společnost Alfa Laval nabízí právě taková chytrá řešení.

Chlazení surového koksárenského plynu umožňuje provádět zpětné získávání vedlejších produktů, jako je například dehet, naftalen, benzen, čpavek a sirovodík, z proudu kondenzátu a plynů vznikajících při prudkém ochlazení. Dnes se ovšem řada z těchto vedlejších produktů získává levněji pomocí jiných technologií. Proto je hlavní důraz u moderního zařízení na zpracování vedlejších koksárenských produktů kladen na to, aby byl plyn zpracován do podoby umožňující jeho použití jako čistého a ekologického paliva.

Primární chlazení 

Bez ohledu na to, zda používáte otevřenou nebo uzavřenou primární chladicí soustavu, nabízí společnost Alfa Laval vysoce účinné zařízení k řešení této úlohy. U přímých primárních chladicích soustav dokážou spirálové výměníky tepla Alfa Laval snadno vyčistit znečistěnou chladicí vodu. Jednokanálová konstrukce spirálového výměníku umožňuje samočištění jednotky, což zajišťuje její účinnou a spolehlivou funkci.

V případě nepřímého chlazení horizontálních trubkových výměníků tepla dodává společnost Alfa Laval rozebíratelné výměníky tepla v chladicí soustavě s uzavřenou smyčkou. Tím se procesní zařízení udržuje mimo průtok chladicího média a zajišťuje se maximální účinnost.

Oddělení dehtu a destilátu 

Extrahování vysoce kvalitního destilovaného dehtu jako vedlejšího produktu procesů zpracování koksárenského plynu může být vynikajícím zdrojem dodatečných příjmů. Třístupňová konstrukce dekantačních odstředivek Alfa Laval maximálně efektivně odstraňuje pevné nečistoty a čpavkovou vodu obsaženou v surovém dehtu. 

Odstranění čpavku a síry 

Důvodem, proč je odstranění čpavku a sirovodíku tak zásadním problémem v zařízeních na zpracování koksárenského plynu, je jejich silně korozivní povaha. Bez ohledu na konfiguraci vašich technologických linek nabízí společnost Alfa Laval vysoce účinná řešení k odstraňování těchto látek.

Výměníky tepla Alfa Laval Compabloc a spirálové výměníky zajišťují daleko vyšší tepelnou účinnost než tradiční trubkové technologie a jsou dostatečně odolné na to, aby obstály v provozech zpracování koksárenského plynu, které jsou charakteristické silnými korozivními vlivy a zanášením.

Odstranění lehkého oleje  

Lehký olej je směs chemických látek, mezi nimiž je zastoupen zejména benzen, toluen a xylen. Lehký olej se z koksárenského plynu odstraňuje v pračce plynů a následně pomocí páry. Pro mimořádně kompaktní technologické soustavy k odstraňování lehkého oleje jsou vynikající výměníky tepla Alfa Laval Compabloc. Nabízejí tepelnou účinnost snadno překonávající hodnoty u tradičních trubkových instalací. Jejich kompaktní konstrukce a účinnost tepelného přenosu zajišťuje prostorové úspory, menší montážní náklady a nižší spotřebu páry. 

cog-shutterstock_345242633-960.jpg

On the pulse of coke oven gas treatment

Converting raw coke oven gas into a refined fuel using the most environmentally friendly and economical methods possible requires energy-efficient processes to reduce emissions and minimize wastewater contaminants. Alfa Laval offers smart solutions to do just that.

Cooling raw coke oven gas enables the recovery of by-products, such as tar, naphthalene, benzene, ammonia and hydrogen sulphide, from the condensate stream and gas stream which results after quenching. Today many of these by-products are actually cheaper to manufacture using other technologies. Which is why the main focus of a modern coke by-product plant is to treat the gas sufficiently to be used as a clean, environmentally friendly fuel.

Primary cooling

Whether using an open or closed primary cooling system, Alfa Laval has highly efficient equipment to handle the task. For direct primary cooling systems, Alfa Laval spiral heat exchangers easily clean dirty cooling water. The spiral exchanger’s single-channel construction allows the unit to clean itself, ensuring efficient and reliable performance.

For indirect primary cooling of horizontal shell-and-tube heat exchangers, Alfa Laval supplies gasketed heat exchangers in a closed loop cooling system. This keep process equipment away from the cooling flow and ensures maximum efficiency.

Tar and liquor removal

Extracting high-quality distillate tar as a by-product from coke oven gas processes can be an excellent source of additional revenues. The three-phase design of Alfa Laval decanter centrifuges removes the solids and ammoniacal water contained in crude tar with maximum efficiency.

Ammonia and sulphur removal

The highly corrosive nature of ammonia and hydrogen sulphide makes removal a high priority in coke oven gas plants. No matter the configuration of your process lines, Alfa Laval offers highly effective solutions to remove these compounds.

The Alfa Laval Compabloc and Alfa Laval spiral heat exchangers provide much greater thermal efficiency than traditional shell-and-tube technologies, and are sufficiently resilient to cope with the corrosive and fouling nature of coke oven gas processing operations.

Light oil removal

Light oil or solar oil is a mixture of chemicals consisting mainly of benzene, toluene and xylene. The light oil is removed from the coke oven gas in a scrubber before being stripped out using steam. For an extremely compact scrubber and stripper system, Alfa Laval Compabloc heat exchangers are superior. These provide thermal efficiency that easily outranges the traditional shell-and-tube installations. Their compact design and efficient heat transfer provides space-savings, lower installation costs, and reduced steam consumption.

Customer stories

JSW Steel, India

The performance of JSW Steel’s existing, low-cost spiral heat exchangers in its Bellary Coke plant was deteriorating due to fouling, and the units could not be opened for cleaning. The problem was solved by exchanging them for Alfa Laval spiral heat exchangers. The new heat exchangers can be opened and service personnel have full access to all channels during cleaning. In addition the new units have a 35% smaller heat transfer area resulting in low CAPEX.

Major coke producer, Poland

Having suffered from low efficiency and high maintenance costs, one of Poland’s largest coke producers substituted their existing DBO cooling system for six Alfa Laval spiral heat exchangers. The company was very satisfied with the results, and as a second step it modernized the entire benzol recovery plant with the help of engineering company Koksoprojekt. The new system comprises seven Compabloc BO steam heaters, three Compabloc BTX condensers and four spiral heat exchanger DBO/BO interchangers.

Anshan Steel, China

Anshan Steel cleans its coal tar using three Alfa Laval P2-320 decanter centrifuges with a total cleaning capacity of 8-9 tonnes per hour. The cleaned coal tar contains less than 0.3% particles (>100 μm) and the water content is reduced from 5-6% in the feed to less than 2% in the finished product.