Alfa Laval - AlfaVap system

AlfaVap system

S odparkami AlfaVap společnosti Alfa Laval se lze setkat v technologiích po celém světě, které se podílejí na zpracování širokého spektra výrobků. Díky kompaktnosti a výjimečné tepelné účinnosti odparky AlfaVap je kompletní instalace energeticky úsporná a snadno se provádí i v omezených prostorách. AlfaVap je kompletní odpařovací systém optimalizovaný pro vaše konkrétní podmínky a potřeby.

evaporators-alfavap-tvr2 640x360

Vysoká energetická účinnost

Vysoká tepelná účinnost odparky AlfaVap umožňuje využití tepla z různých zdrojů, jako je mechanická a tepelná rekomprese, nebo odpadní pára například ze sušáren.

Nejúčinnějším způsobem snížení spotřeby páry v systémech odpařování je zvýšení počtu stupňů. Každý další stupeň šetří páru a snižuje náklady na energii.

Jedinečná konstrukce AlfaVap zajišťuje mnohem vyšší tepelnou účinnost než je tomu u tradičních trubkových výparníků a kondenzátorů. To znamená, že k dosažení stejného účinku postačí mnohem menší teplosměnná plocha. Proto jsou jednotky AlfaVap cenově dostupné zvláště tehdy, jsou-li požadovány netradiční materiály jako SMO, titan, nikl či Hastelloy™. 

Snadná údržba a vyšší provozuschopnost

V porovnání s běžnými řešeními přináší kompaktnost a univerzálnost konstrukce AlfaVap dramatické snížení nákladů na přepravu, montáž a instalaci. Desková konstrukce odparky AlfaVap má teplosměnné plochy snadno přístupné pro kontrolu a mechanické čištění. Stačí jen demontovat stahovací šrouby a odsunout přítlačnou desku. 

Speciální zvlněné profily teplosměnných desek vytvářejí vysoký stupeň turbulence na celé ploše každé desky. Tím nedochází k zanášení a chemické čištění je vysoce účinné. Navíc díky nízkému zádržnému objemu jednotky AlfaVap je zapotřebí jen velmi malého množství čisticích chemikálií. 

Flexibilní kapacita

Konstrukce desek odparky AlfaVap usnadňuje přizpůsobení kapacity tak, aby vyhovovala měnícím se potřebám, a to jednoduše přidáním nebo vyjmutím desek za současného zachování stávajícího rámu. Oproti trubkovým jednotkám se jedná o velkou výhodu, neboť u nich po instalaci již výkon nelze měnit. 

Vysoká kvalita produktu

Nízká teplota a krátká doba zdržení v deskovém výparníku (díky malému zádržnému objemu) zajišťuje vysoce kvalitní konečný produkt s minimálním změnou barvy. Nízká zádržná kapacita dále zajišťuje rychlé a plynulé spouštění s jednoduchým ovládáním.

Ideální řešení pro kapaliny s vysokou viskozitou

Deskové výparníky AlfaVap si uchovávají vysokou tepelnou účinnost, i když pracují s viskózními kapalinami. Odparka AlfaVap dokáže snadno pracovat s tekutinami o viskozitě výrazně vyšší než 300 cP. Pro ještě vyšší hodnoty viskozity doporučujeme systémy AlfaFlash společnosti Alfa Laval.

Výhody

  • Energetiká úspora
  • Kompaktní design
  • Snadné a rychlé čištění
  • Flexibilní kapacita

Jak to funguje

Odpařování se používá k zahušťování (koncentraci) kapalného produktu.

Odpařovací systémy AlfaVap vycházejí z deskové konstrukce upravené pro potřeby odparek. V odparkách se stoupajícím filmem AlfaVap se používá kazetový koncept s deskami svařovanými po dvojicích.

 Pára jako zdroj tepla je aplikována ve svařovaných kanálech odparky, zatímco produkt prochází rozebíratelnými kanály. Když dojde uvnitř odparky AlfaVap k dosažení bodu varu, směs páry a kapaliny stoupá k jejímu vrcholu. Pára a kapalná fáze se od sebe oddělí v nádobě cyklonového separátoru.

 V systému AlfaVap se používá podtlak, kterým se snižuje teplota varu vody. To znamená, že k varu dochází při nižší teplotě než 100 °C. U některých aplikací je teplota varu jen kolem 40 – 50 °C.

 Podtlak je vytvářen vývěvou a kondenzací par v kondenzátoru upraveném pro podtlakovou kondenzaci. Nejúčinnějším způsobem snížení spotřeby páry v systémech odpařování je zvýšení počtu stupňů. Každý stupeň šetří páru a snižuje náklady na energii.  Pro optimální hospodaření s párou se systém obvykle skládá z několika stupňů a dále z některého druhu opětovného použití páry, jako je tepelná rekomprese TVR nebo mechanická rekomprese MVR.

Kompletní systém AlfaVap zahrnuje deskové výměníky, předehřívače, cyklonové separační nádoby, TVR nebo MVR, čerpadla, přístroje, ventily, kanály, potrubí a lokální PLC s ovládacím panelem.

Odparka AlfaVap zahrnuje:

AlfaVap evaporation system, main building blocks