Separace

Separační technologie mají zásadní význam pro celou řadu průmyslových odvětví - od potravinářského, nápojového a farmaceutického průmyslu přes námořní a energetický průmysl až po zpracování vody a odpadů. Různé technologie se používají k oddělování kapalin od kapalin a pevných látek od kapalin s cílem přeměnit je na čistší látky, cenné vedlejší produkty a menší objem odpadu, který je třeba zlikvidovat. V potravinářském průmyslu se například odděluje olivový olej od olivové pasty. Ve farmacii se separátory používají ke klarifikaci buněčné hmoty. Pro lodní průmysl se při úpravě a čištění paliva odstraňují nečistoty z topného oleje, aby se ochránily lodní motory a zajistil se jejich účinnější provoz. V energetickém průmyslu lze z obnovitelných rostlinných zdrojů pomocí separace získávat bionaftu a biopaliva.

Různé separační technologie

Existují různé způsoby, jak oddělit kapalné složky a pevné látky od kapalin. Dvě nejběžnější technologie jsou odstředivá separace a filtrace. Dekantéry a talířové separátory (označované také jako odstředivky) jsou odstředivé separátory. V mnoha procesech se k dosažení požadovaného výsledku separace používají jak dekantéry, tak talířové separátory a filtry, a to v různých fázích procesu - nebo se dokonce používají v po sobě jdoucích sériích.

how_it_works_decanter_centrifuges.jpgDekantační odstředivky

Dekantační odstředivky, neboli dekantéry, odstraňují velké částice z kalů nebo kapalin s vysokou koncentrací pevných látek a také oddělují dvě kapalné fáze s různou hustotou pomocí odstředivé síly.

 

Více informací

 

how_it_works_discstack_centrifuges.jpg

Talířové odstředivky

Talířové odstředivky využívají odstředivou sílu k oddělení kapalin s nižší koncentrací pevných látek a relativně malou velikostí částic. Je velmi vhodná pro oddělení dvou kapalných fází i pevné fáze.

 

Více informací

how_it_works_membrane_filters.jpg

Membránová filtrace

Membránové filtry si obvykle poradí s nízkými koncentracemi pevných látek a zachycují nejmenší částice. Membránové filtry obvykle odstraňují částice o velikosti do 1 mikronu v kapalinách, kde je obsah pevných látek 5 % nebo méně.

Více informací

Rozsahy jednotlivých technologií

  • Dekantéry (kapaliny s obsahem pevných látek 15 % nebo více + velikost částic je větší než 10 mikronů)
  • Talířové odstředivky (kapaliny s obsahem pevných látek nižším než 25 % + velikost částic mezi 0,1 mikronu a 150 mikronů.
  • Membrány (kapaliny s obsahem pevných látek do 5 % + velikost částic do 1 mikronu
separation technologies illustration

Jak funguje odstředivka

Jak vidíte výše, jsou k dispozici různé typy separačních technologií. Separační technologie zahrnující talířový separátor, neboli odstředivku, se používá k odstřeďování, při němž se od sebe na základě rozdílu hustot oddělují různé fáze pevných látek a kapalin.

how it works how disc stack works

Jak funguje dekantér

Dekantační odstředivky Alfa Laval vám pomohou oddělit pevné látky od kapalin v rámci jednoho kontinuálního procesu. Odlište se od konkurence díky vysoce výkonné separaci, jejímž výsledkem jsou extrahované / vyčištěné produkty vynikající kvality a vyšší obchodní hodnoty. Přispějte k tomu, že s našimi průmyslovými dekantačními odstředivkami a službami získáte cenné suroviny, snížíte spotřebu energie a snížíte náklady na stopu a odpadové hospodářství.

The inside of a decanter

Jak funguje membránová filtrace

Co je membránová filtrace? V nejzákladnějším pojetí membránová filtrace zahrnuje průchod jednoho vstupního proudu membránovým systémem, který jej rozdělí na dva jednotlivé proudy, známé jako permeát a retentát. Membrána, která je odděluje, je fyzikální bariéra s vysoce specializovanými vlastnostmi - bariéra, kterou mohou projít pouze určité vybrané složky vstupního proudu. Póry takového membránového materiálu jsou tak malé, že se měří v angstromech (10-10 m), a k tomu, aby jimi kapalina prošla, je zapotřebí tlak. Ve skutečnosti jsou póry v membránách používaných pro nanofiltraci a reverzní osmózu tak malé, že je nelze vidět ani pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.

spiral membrane close-up 640x360