Globální certifikát AHRI pro deskové výměníky tepla!

Už na konci devadesátých let minulého století se společnost Alfa Laval obrátila na institut AHRI, aby společně vytvořily jednotnou normu pro certifikaci výkonu deskových výměníků tepla.

V roce 2001 byl na severoamerickém trhu uveden certifikační program pro výměníky tepla typu kapalina-kapalina společně s normou pro technické testování AHRI 400. Od roku 2012 se tento certifikační program může používat na celém světě. Tento fakt má velký dopad na specifikaci a nákup deskových výměníků tepla. 

Certifikační program AHRI 400 pro výměníky tepla typu kapalina-kapalina (AHRI LLHE) je aktuálně jediný certifikát výkonu od nezávislé instituce dostupný pro deskové výměníky tepla.

Dobře utajovaný problém

Předtím, než byl certifikační program pro výměníky tepla kapalina-kapalina AHRI 400 zaveden, existoval v otázce výkonnosti deskových výměníků tepla jistý dobře utajovaný problém. V důsledku tvrdého konkurenčního boje se někteří výrobci rozhodli snižovat náklady poddimenzováním výrobních komponentů. Tím sice vědomě snižovali výkonnost svých produktů, na druhé straně však mohli nabízet atraktivní ceny. 

Po určité době přinesla filozofie nízkých cen rozčarování. Takto dimenzované výměníky tepla totiž v delších časových úsecích vykazovaly nízkou výkonnost, což vedlo k vysokým provozním nákladům.  Během dlouhodobých provozních špiček (například v parném letním horku v New Yorku) tak poměrně velký počet výměníků tepla pracoval hluboko pod požadovanou úrovní kapacity přenosu tepla. Rozdíl byl částečně kompenzován intenzivnější činností ostatních součástí systémů, např. čerpadel a chladičů. Důsledkem pochopitelně bylo značné plýtvání elektrickou energií, a to nejen v provozních špičkách.  

Deskové výměníky tepla tak sice „dělaly svou práci“, avšak za cenu vysoké spotřeby energie. Tento nesoulad ve výkonu přenosu tepla byl bohužel málokdy pozorován nebo pojmenován. Dalo by se říci, že se jednalo o dobře utajený problém.

Tichá revoluce

Standard AHRI LLHE je nyní možné používat na celém světě. Považujeme to za jakousi tichou revoluci, která bude mít pro odvětví vytápění, větrání a klimatizace řadu pozitivních důsledků. Pro kupující jsou tu očividné přínosy. Díky jednotnému systému certifikace si kupující budou moci objektivně porovnávat výměníky tepla na základě stejných parametrů.  Ušetří nejen na elektrické energii, ale také díky tomu, že již nebudou muset ověřovat výkonnost svého systému zkouškami na místě.

Je zřejmé, že energetická účinnost začíná hrát klíčovou roli jak z finančního, tak i etického hlediska. S celosvětovým trendem narůstající urbanizace jsou spojené požadavky na stále větší a výkonnější systémy dálkového chlazení. Energeticky co nejúčinnější chlazení se stává výzvou pro všechny zainteresované ve výrobním nebo dodavatelském procesu. Certifikace AHRI, díky vhodnému stanovení potřebného výkonu výměníku, usnadňuje dosažení tepelné pohody při udržení požadované úrovně využití energie. To je důležité zejména u zařízení, jakými jsou dálkové chladící předávací stanice, akumulační zásobníky chladu a aplikace volného chlazení, která vyžadují přesné řízení teplot.

Malá změna teploty, ale velká změna teplosměnné plochy

I relativně malé změny teplot médií mohou mít nezanedbatelný vliv na velikost teplosměnné plochy, která je potřebná k udržení požadované výkonnosti tepelného výměníku.  Právě potřeba dostatečného výkonového rozpětí byla u výměníků tepla dosud často podceňována. Stejně tak i jejich dopad na energetickou účinnost celého systému.  Celosvětové zavádění certifikace AHRI v odvětví vytápění, větrání a klimatizace může přinést skutečně významné úspory elektrické energie. 

V certifikátu AHRI 400 pro deskové výměníky tepla v aplikacích vytápění a chlazení vje zahrnut také americký certifikační program LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pro "zelené budovy“. Koncept "zelené výstavby" se rychle šíří po celém světě a mnoho zemí již nyní pracuje s podobnými normami.  Deskové výměníky tepla s certifikovaným výkonem jsou tak zárukou ekologicky šetrného řešení.

Energetická účinnost z nové perspektivy

V dlouhodobém horizontu bude v důsledku postupného globálního zavádění standardu AHRI LLHEkladen čím dál tím větší důraz na energetickou účinnost.  Na výrobce bude vyvíjen tlak, aby ručili za zveřejněné výkonové parametry svých produktů. Rovněž bude možné objektivně porovnávat tepelný výkon výměníků tepla různých výrobců, stejně jako jejich poměr cena/výkon. AHRI 400 je v současné době jediným standardem výkonnosti deskových výměníků tepla na celém světě. Jako první byl certifikát udělen výměníkům tepla AlfaQ™ od společnosti Alfa Laval, které tento standard splňují již více než deset let.

Logicky se dá předpokládat, že certifikace podnítí také výměnu zastaralých zařízení - jednoduše proto, že se to spolehlivě vyplatí. Příkladem může být výměna výměníků tepla za certifikované typy ve vzduchotechnických chladicích systémech. Při jejich plném zatížení je běžný potenciál snížení spotřeby elektrické energie čerpadel a chladičů až 4 %.  To jsou investice s velmi rychlou návratností.

Transparentní a ověřitelné prohlášení o výkonnosti výrobku je kromě toho záležitostí podnikatelské etiky.  Úspěch certifikačního programu AHRI 400 a LLHE  však bude záviset také na tom, zda profesionálové z oboru budou prosazovat jeho používání a zda ho koncoví zákazníci a provozovatelé zařízení budou vyžadovat ve svých poptávkách. Koupě deskového výměníku tepla s certifikátem energetické výkonnosti pak bude spolehlivou investicí.

Použití certifikátů AHRI

Technické informace o deskových výměnících tepla s certifikátem AHRI od společnosti Alfa Laval 

Certifikát výkonnosti AHRI (oficiální webová stránka)

Město New York City – rozhodující zkušební laboratoř pro výměníky tepla v chladicích aplikacích.

 

Výkon výměníků tepla – klíčový avšak dlouho opomíjený parametr energetické účinnosti chladicích systémů. 

Certifikáty AHRI

AHRI je organizace prosazující kvalitu a bezpečnost v odvětví vytápění, větrání a klimatizace v Severní Americe.  Jedná se o jedno z největších profesních sdružení působících v rámci severoamerického regionu, sdružující více než 300 výrobců.

Členové AHRI se podílejí na dodávkách více než 90 % všech zařízení pro vytápění, větrání a klimatizace na území Severní Ameriky.  AHRI nabízí kolem osmdesáti různých certifikačních programů. Jedním z nich je také AHRI 400 určený pro výměníky tepla kapalina-kapalina.