Právní podmínky

Všichni mohou navštívit tuto webovou stránku. Návštěvou této webové stránky ale souhlasíte s následujícími podmínkami používání. POKUD NESOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, OPUSŤTE PROSÍM TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Návštěvou webových stránek (WWW) společnosti ALFA LAVAL Corporate AB (dále jen ALFA LAVAL) souhlasíte s následujícími podmínkami:

Autorská práva

Vzhled a obsah těchto webových (WWW) stránek (včetně textu, obrázků a audiovizuálních prvků) jsou chráněny autorskými právy společnosti ALFA LAVAL (nebo jejích dceřiných společností, pokud jsou uvedeny, nebo jejich poskytovatelů licence) a jsou chráněny švédským autorským právem a různými zahraničními zákony a smlouvami. Obsah je rovněž chráněn neregistrovaným komunitním designem. Všechna práva vyhrazena.

Obsah webových stránek, jako je text, obrázky a zvuk, se nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti ALFA LAVAL Corporate AB kopírovat, přenášet, šířit ani uchovávat, s výjimkou případů, kdy je určen výhradně pro soukromé účely nebo kdy je uvedeno jinak.

Úpravy obsahu webových stránek jsou výslovně zakázány. Proto například nesmíte (i) šířit nebo přenášet takový obsah online ani offline; (ii) upravovat, znovu používat nebo zveřejňovat takový obsah; (iii) odstraňovat jakékoliv označení ze stažených materiálů, která představují prohlášení nebo vysvětlení autorských práv, ochranných známek, firemního vzhledu, patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví; (iv) používat takový obsah pro libovolné veřejné účely, i když jsou nekomerční; nebo (v) pokoušet se dekompilovat, zpětně analyzovat nebo jinak rozebírat jakýkoliv software nebo jiný obsah na těchto webových stránkách.

Použití tiskových zpráv a jiných dokumentů označených jako veřejných je ve veřejné komunikaci povoleno, pokud je uveden zdroj informací. Jiné kopírování, přenášení, šíření nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti ALFA LAVAL je zakázáno s výjimkou případů podle následujících podmínek. Obsah WWW stránek společnosti ALFA LAVAL lze použít pouze pro informační účely a způsobem, který nepoškozuje dobré jméno společnosti ALFA LAVAL. Informace uvedené na těchto WWW stránkách se nesmí upravovat bez výslovného písemného souhlasu společnosti ALFA LAVAL. Na jednotlivé dokumenty uvedené na našich WWW stránkách se mohou vztahovat další podmínky uvedené v takových dokumentech.

Některé části webových stránek obsahují obrázky a materiály, které jsou chráněny autorskými právy jejich poskytovatelů a společnost ALFA LAVAL je používá s jejich souhlasem. Pokud materiály použijete v rozporu s těmito podmínkami, může dojít k porušení autorských práv takových stran.

Společnost ALFA LAVAL souhlasí, abyste si výňatky z těchto stránek ukládali do svého počítače nebo je tiskli výhradně pro svou osobní potřebu.

Práva k ochranným známkám

Název společnosti a skupiny ALFA LAVAL, logotyp a totéž v případě dceřiných a přidružených společností, jakož i obchodní názvy, názvy produktů a ochranné známky společnosti ALFA LAVAL, jejích dceřiných a přidružených společností jsou majetkem společnosti ALFA LAVAL nebo jejích dceřiných a přidružených společností.

Žádná odpovědnost, žádné záruky

Obsah WWW stránek společnosti ALFA LAVAL poskytujeme tak, „jak je“ a „jak je k dispozici“. S výjimkou případů vyžadovaných platnými právními předpisy neposkytujeme žádnou záruku, ať už výslovnou nebo předpokládanou, včetně například vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušování práv, pokud jde o správnost, přesnost, spolehlivost nebo jiné aspekty obsahu těchto webových stránek. Společnost ALFA LAVAL nezaručuje, že její stránky nebo server, který zajišťuje jejich provoz, neobsahují viry nebo jiné škodlivé prvky. Veškerá technická dokumentace společnosti ALFA LAVAL může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost ALFA LAVAL může provádět změny zde uvedených informací a doplňovat je. Společnost ALFA LAVAL si vyhrazuje právo tyto stránky kdykoliv upravit nebo je znepřístupnit.

Společnost ALFA LAVAL nenese žádnou odpovědnost za škody, jako jsou škody přímé, náhodné, následné, nepřímé, sekundární, zvláštní nebo represivní, dále ztráty, výdaje nebo ušlý zisk v souvislosti s přístupem na WWW stránky společnosti ALFA LAVAL nebo jakékoliv stránky, na které odkazují, nebo s nemožností přístupu k obsahu těchto stránek, použitím nebo pokusem o použití informací uvedených na těchto stránkách, nebo v souvislosti s jakoukoliv nefunkčností, chybou, opomenutím, přerušením, vadou, zpožděním v provozu nebo přenosu, počítačovým virem, poruchou linky nebo systému, a to i v případě, že společnost ALFA LAVAL nebo její zástupci byli na takové škody, ztráty nebo výdaje upozorněni. Náhrada ze strany společnosti ALFA LAVAL v žádném případě nepřesáhne náklady, které jste uhradili za přístup na tyto stránky.

Společnost ALFA LAVAL nenese žádnou odpovědnost za materiály vlastněné, vytvořené nebo zveřejněné třetími stranami, na které WWW stránky společnosti ALFA LAVAL odkazují. Při přechodu na takovou webovou stránku třetí strany se musíte nejprve seznámit s pravidly jejího používání a souhlasit s nimi. Odkaz na jinou webovou stránku, než jsou stránky společnosti ALFA LAVAL, neznamená, že společnost ALFA LAVAL podporuje takovou webovou stránku, produkty nebo služby, které taková stránka třetí strany nabízí.

Předložení materiálu

Společnost ALFA LAVAL vítá, pokud na tyto webové stránky zašlete jakékoliv nedůvěrné komentáře, které máte k produktům společnosti ALFA LAVAL. Pokud chcete společnosti ALFA LAVAL nabídnout nápad, který by mohla za finanční odměnu využít, nezasílejte jej přes tuto webovou stránku ani přes internet. Při zasílání materiálů například e-mailem nebo přes WWW stránky souhlasíte jako poskytovatel materiálu s následujícími podmínkami: (1) Materiál poskytujete s vědomím, že jej můžeme zveřejnit; (2) Zaručujete, že materiál neobsahuje žádné položky, které jsou nezákonné nebo jinak nevhodné pro zveřejnění; (3) Před odesláním materiálu vynaložíte přiměřené úsilí ke kontrole a odstranění všech virů nebo jiných škodlivých a destruktivních prvků; (4) Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, pokud proti nám jakákoliv třetí strana podnikne kroky v souvislosti s vámi předloženým materiálem; (5) Souhlasíte s tím, že proti nám nepodniknete žádné kroky v souvislosti s uvedeným materiálem; a (6) Materiál vlastníte nebo máte neomezené právo nám jej poskytnout a společnost ALFA LAVAL může materiál nebo případné koncepty v něm uvedené zveřejnit nebo začlenit do svých produktů bez odpovědnosti nebo povinnosti náhrady.

Všechna práva vyhrazena

Veškerá práva, která nejsou na základě tohoto dokumentu výslovně udělena, jsou vyhrazena. Společnost ALFA LAVAL si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit formou aktualizace tohoto příspěvku. Veškeré takové změny jsou závazné, a proto byste měli tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

Vlastnictví webových stránek

Tyto webové stránky vlastní a zveřejňuje:
Alfa Laval Corporate AB
SE-221 00 LUND
Švédsko
Telefon: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Kontakt

V případě otázek k jednotlivým oddílům kontaktujte společnost ALFA LAVAL (publ.) prostřednictvím kontaktní stránky společnosti ALFA LAVAL Corporate AB.