Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Alfa Laval

Společnost Alfa Laval je přesvědčena, že vaše osobní údaje patří vám. Vždy se snažíme respektovat a zpracovávat vaše osobní údaje s náležitou péčí. Při návštěvě našich webových stránek máte jistotu, že respektujeme vaše soukromí.

Účelem těchto zásad je informovat o všech typech osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte některou z webových stránek společnosti Alfa Laval, a o krocích, které podnikáme k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů.

Tyto zásady a jejich principy platí pro osobní údaje, které požadujeme a které nám poskytnete. Rozumí se tím údaje, které vás přímo nebo nepřímo identifikují, jako je vaše jméno, fyzická adresa, e-mailová adresa, číslo IP nebo jiné kontaktní údaje.

Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v přiměřené, relevantní a odpovídající míře s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány. Věříme, že jsme transparentní, pokud jde o typ osobních údajů a důvody, proč je shromažďujeme. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v případě, kdy nás k tomu opravňují zákonné důvody, a v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Společnost Alfa Laval vám na žádost poskytne další informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek nebo komunikaci prostřednictvím jiných kanálů, viz následující oddíl kontakt.

Shromažďování osobních údajů

Doufáme, že vám následující informace umožní informovaně se rozhodnout o tom, zda s námi chcete sdílet své osobní údaje. Vždy se můžete svobodně rozhodnout, zda nám své osobní údaje poskytnete, nebo ne.

Návštěva našich webových stránek

Při návštěvě a procházení našich webových stránek a u většiny dalších služeb nevyžadujeme žádné osobní údaje. Při návštěvě našich webových stránek můžeme shromažďovat omezené množství neosobních údajů, které nám poskytne váš prohlížeč. Například vaši IP adresu, jazyk prohlížeče, údaje o zeměpisné poloze, datum a čas a soubory cookie. Neosobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe pochopili zkušenosti uživatelů a jejich interakci s webem a dále zlepšovali naše nabídky a služby. Naše zásady pro používání souborů cookie naleznete zde: www.alfalaval.cz/legal/cookies-policy

Vytvoření účtu

Poskytujeme také služby, které vyžadují registraci osobního účtu. K registraci účtu potřebujeme určité osobní údaje, které použijeme k vytvoření účtu a k poskytování požadovaných služeb. Tyto osobní údaje použijeme výhradně ke konkrétnímu účelu, pro který byly shromážděny.

Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Společnost Alfa Laval i její dceřiné a přidružené společnosti shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje, které jim poskytnete při žádosti o práci ve společnosti Alfa Laval. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uchazeče (viz odkaz) je uvedeno, jaké osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely je zpracováváme, jakož i vaše práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Veškeré údaje shromažďované v souvislosti s žádostmi o práci a poptávkami po práci inzerovanými na webových stránkách společnosti Alfa Laval nebo jinde lze použít k vyřízení vaší poptávky nebo posouzení vaší kvalifikace pro danou pozici.
Tyto údaje můžete odstranit, když se přihlásíte ke svému účtu (vytvořenému při podání žádosti) a fyzicky vymažete údaje v něm uvedené. Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete zde: https://www.alfalaval.com/data-privacy-notice-for-job-applicants/

Online žádost o práci

Kdykoliv budeme vyžadovat osobní údaje, budeme vás informovat o tom, jaký typ údajů shromažďujeme a jak je používáme. Pokud žádáte o práci online, použijeme obecně vaše údaje ke zpracování vaší žádosti.

Obchodní kontakt

Když požádáte o zasílání zpravodajů, marketingových propagačních materiálů, obecných informací nebo se s námi spojíte online, můžeme (v závislosti na typu požadovaného kontaktu) shromažďovat například tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon, profesní titul nebo funkce), název společnosti, gender a jazykové preference.
 • Informace o akcích, schůzkách (včetně zpětné vazby k obsahu a službám na akcích, kterých se účastníte v rámci průzkumů) a cestování.
 • Při kontaktu na sociálních platformách můžeme shromažďovat také údaje, které odešlete nebo zveřejníte k našim službám.
 • Můžeme také shromažďovat informace o vaší přesné poloze v reálném čase s využitím technologie radiomajáků, GPS, vysílačů mobilního signálu, Wi-Fi signálu nebo novějších technologií.
 • Můžeme sledovat, jak často používáte aplikaci a odkud jste ji stáhli.

Můžeme také shromažďovat údaje od obchodních partnerů, třetích stran, jednat vaším jménem a z jiných platforem, které zajišťují poskytování služeb. Údaje o schůzce můžeme získat například od poskytovatele registrace akce.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytnout požadované služby a zasílat relevantní marketingové a propagační materiály včetně pozvánek na akce a semináře, nabídek produktů a služeb, abychom s vámi zůstali v kontaktu a nabídli vám novinky, aktualizace a další pro vás relevantní údaje související s podnikáním.

Můžete nás kdykoliv požádat o odstranění svých osobních údajů. Kontaktujte nás na adrese dataprivacy@alfalaval.com

Společnost Alfa Laval má odpovědnost správce údajů

Společnost Alfa Laval Corporate AB se sídlem ve švédském Lundu je správcem osobních údajů shromážděných a nám svěřených prostřednictvím našich webových stránek. Vždy se snažíme dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další platné zákony o ochraně osobních údajů. V případě

jakýchkoliv stížností týkajících se našeho nakládání s vašimi osobními údaji, které nemůžete vyřešit přímo s námi, se obraťte na švédský úřad pro ochranu osobních údajů na adresu imy@imy.se

Právní důvody pro shromažďování a zpracovávání osobních údajů

V závislosti na tom, jaké služby od nás požadujete, zpracováváme vaše osobní údaje pouze v případě, kdy k tomu máme právní důvody. V případě, že vyžadujeme souhlas se shromažďováním a zpracováváním vašich osobních údajů, bude předložení formuláře žádosti jasné, konkrétní a výslovné.

Pokud jsme vás požádali o souhlas, můžete jej kdykoliv odvolat tím, že nás kontaktujete, a my už nebudeme vaše osobní údaje dále používat ani zpracovávat.

Sdílení údajů

Obecně platí, že společnost Alfa Laval nikdy nepropůjčuje ani neprodává vaše osobní údaje jiným společnostem nebo jednotlivcům, pokud k tomu nemá váš souhlas. Tyto údaje můžeme sdílet v těchto vyhrazených případech:

 • S vaším souhlasem.
 • Důvěryhodným firmám nebo osobám výhradně za účelem zpracování vašeho požadavku naším jménem. Pokud k tomu dojde, jsou tyto strany vázány smlouvami, které je zavazují zpracovávat tyto údaje pouze na základě našich pokynů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnými opatřeními k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti.
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo se v dobré víře domníváme, že přístup k takovým údajům, jejich uchování nebo zveřejnění jsou přiměřeně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Alfa Laval, jejich uživatelů nebo veřejnosti.

Osobní údaje shromážděné na našich stránkách můžeme ukládat a zpracovávat v libovolné zemi, ve které společnost Alfa Laval nebo naši poskytovatelé hostingu působí. Využitím našich služeb souhlasíte s předáním svých údajů mezi těmito zařízeními včetně těch, která se nacházejí mimo vaši zemi.

Sdílení údajů o účtu

Když si u nás vytvoříte účet, můžeme údaje poskytnuté ve vašem účtu sdílet mezi našimi službami, stejně jako distributory a obchodními partnery za účelem bezproblémového poskytnutí našich služeb a jejich zkvalitňování. Údaje o vašem účtu nebudeme sdělovat jiným osobám ani nepřidruženým společnostem s výjimkou omezených případů uvedených v tomto prohlášení nebo s vaším souhlasem.

Vaše údaje sdílíme výhradně s datovými platformami a poskytovateli cloudových služeb, kteří poskytují služby naším jménem. Údaje sdílíme se společnostmi, které se podílejí na provozování a podpoře našich služeb. Někteří dodavatelé mohou sídlit v jiné zemi, než kde žijete. Údaje můžeme sdílet také s poskytovateli analytických a vyhledávacích služeb, kteří jednají naším jménem.

Předávání údajů

Společnost Alfa Laval dodržuje mezinárodní právní předpisy o ochraně údajů týkající se předávání z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska do třetích zemí. Předávání údajů se v tomto ohledu týká všech osobních údajů, které společnost Alfa Laval předává z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a které se týkají konkrétní osoby v EHP nebo ve Švýcarsku. Společnost Alfa Laval vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby od třetích stran, kterým údaje předává, získala záruky, že budou osobní údaje chránit v souladu s těmito zásadami. Společnost Alfa Laval působí v mezinárodním měřítku, což vyžaduje velké množství přenosů osobních údajů mezi různými dceřinými společnostmi a také třetími stranami se sídlem v zemích, kde podnikáme. Pokud jde o předávání údajů, některé země zavedly omezení pro předávání osobních údajů a společnost Alfa Laval byla nucena přijmout různá opatření, jako například:

 • V případě potřeby uplatňuje společnost Alfa Laval standardní smluvní ustanovení schválená Komisí EU nebo obdobná smluvní ustanovení v jiných jurisdikcích. To zahrnuje i předávání dodavatelům a ostatním třetím stranám.
 • Mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) můžeme vaše údaje předávat pouze tehdy, kdy v přijímací zemi zajistíme odpovídající úroveň ochrany vyžadovanou příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Společnost Alfa Laval zabezpečí tyto osobní údaje během přenosu a zajistí, že budou využity výhradně způsobem, který je slučitelný s účely, pro které společnost Alfa Laval údaje shromáždila, nebo způsobem, k němuž je dotyčná osoba zmocnila.

Bezpečnostní opatření

Naším cílem je zavedení vhodných technických a organizačních opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, náhodné ztrátě nebo pozměnění, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu a dalším nezákonným formám zpracování. Usilujeme o to, aby úroveň zabezpečení a opatření přijatých k ochraně vašich osobních údajů odpovídala rizikům, která představuje povaha a využití vašich osobních údajů.

Přístup k vašim osobním údajům se omezuje na naše zaměstnance a dodavatele, kteří potřebují údaje využívat, aby je mohli zpracovávat naším jménem, a kteří jsou smluvně vázáni uchovávat vaše osobní údaje zabezpečené a důvěrné.

Aktualizace vašich údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, snažíme se zajistit, aby byly přesné a aktuální. Budeme usilovat o to, abychom odstranili nebo opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje. Pokud potřebujete aktualizovat nebo opravit své osobní údaje, zašlete nám svůj požadavek formou formuláře žádosti a my zajistíme mechanismus pro aktualizaci a opravu vašich osobních údajů.

Uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu uvedeného v tomto prohlášení nebo pro účely, o kterých jste byli informováni jinak. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu povolenou příslušnými právními důvody, po jejím uplynutí budou odstraněny.

Pokud se naše právní důvody řídí vaším souhlasem, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud uplatníte své právo na odvolání souhlasu, můžeme být za určitých okolností povinni uchovávat po určitou dobu vaše osobní údaje, abychom mohli plnit své zákonné povinnosti a hájit se v právních sporech.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jejichž zásady ochrany osobních údajů se mohou od těch našich lišit. Tyto externí stránky mohou do vašeho počítače ukládat vlastní soubory cookie, shromažďovat data nebo vyžadovat osobní údaje. Pokud některé z těchto stránek poskytnete osobní údaje, řídí se jejich zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Alfa Laval nemá nad těmito stránkami žádnou kontrolu ani za ně nepřebírá žádnou odpovědnost. Doporučujeme vám pečlivě se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Vaše práva jako jednotlivce podle tohoto prohlášení

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, můžete za určitých okolností uplatnit konkrétní práva.

V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete požadovat:

 • Přístup k vašim osobním údajům (žádost o přístup k údajům)
 • Opravu vašich osobních údajů
 • Odstranění vašich osobních údajů
 • Omezení zpracování vašich osobních údajů
 • Podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů
 • Odvolat souhlas

Veškeré žádosti se musí podávat elektronicky na určeném formuláři žádosti včetně údajů, jako je jméno, e-mailová adresa atd., které jsou nezbytné k ověření vaší totožnosti. Pokud příslušné právní předpisy stanoví administrativní poplatek za takovou žádost (včetně neopodstatněných nebo nepřiměřených žádostí), může si společnost Alfa Laval takový poplatek účtovat.

Všechny platné žádosti budou vyřízeny rychle a řádně, odpovíme v angličtině do 30 dnů od přijetí vaší žádosti.

Pokud byla vaše žádost z uvedených důvodů zamítnuta, můžete podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů, v jehož jurisdikci jsou služby poskytovány.

Marketingové informace

Společnost Alfa Laval může shromažďovat informace, které se vás týkají, a to přímo nebo nepřímo, prostřednictvím vlastních nebo jiných zdrojů, jako je seznam dodavatelů atd. Pokud tak učiníme, požádáme dodavatele o potvrzení, že třetí strana získala informace legálně a že máme právo tyto informace od nich získat a používat. Pokud se zaregistrujete na akci, můžeme v této souvislosti shromažďovat další údaje (online nebo offline), případně vám můžeme zasílat další informace o našich produktech a službách. Pokud nám poskytnete své obchodní kontaktní údaje (například předáte vizitku), můžeme s vámi komunikovat odpovídajícím způsobem. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je souhlas. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Žádost o odvolání můžete podat pomocí tlačítka odhlášení na prohlášení o ochraně osobních údajů v realizované komunikaci nebo na tomto odkazu: Formulář žádosti: Request Form

Změny v tomto prohlášení

Společnost Alfa Laval si vyhrazuje právo toto prohlášení průběžně měnit. Předpokládáme, že většina realizovaných změn bude drobného rozsahu, ale mohou se vyskytnout i zásadnější změny. Datum poslední změny je uvedeno na konci dokumentu.

Změny zveřejníme na této stránce, a pokud půjde o zásadní změny, zveřejníme také viditelné upozornění. Verze je uvedena v horní části stránky. Předchozí verze prohlášení o ochraně osobních údajů budou uloženy v archivu k nahlédnutí.

Kontakt

Pokud máte další otázky nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adrese dataprivacy@alfalaval.com

Verze

Toto prohlášení bylo zveřejněno dne 8. února 2022