Opětovné použití, redukce a recyklace

Většina dnešních průmyslových procesů spotřebovává velké množství přírodních zdrojů a v důsledku toho produkuje značné množství odpadu, který je v některých případech nutné odvézt k bezpečné likvidaci. Díky správným technologiím je však stále více možné minimalizovat produkci odpadu, a tím snížit ekologickou stopu i provozní náklady. V mnoha případech můžete také z dnešního odpadu získat užitečné zdroje a vytvořit tak pro svou firmu nové zdroje příjmů.

Společnost Alfa Laval má rozsáhlé zkušenosti s podporou zákazníků v oblasti řešení pro zpracování a využití odpadů na místech, která umožňují lepší nakládání s odpadními a vodními toky. Naše vysoce účinná řešení pro separaci a hospodaření s vodou vám pomohou snížit množství odpadu, opětovně jej využít a recyklovat novými způsoby. Níže si přečtěte o některých z mnoha způsobů, jak spolehlivé a osvědčené technologie Alfa Laval již pomáhají zákazníkům urychlit přechod na cirkulární model pro udržitelnější - a ziskovější - podnikání.

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Žádné další odpady v uhelném dole Rix's Creek

Instalací dekantérových odstředivek Alfa Laval se australské společnosti Bloomfield Group podařilo zvýšit cirkulaci procesů nakládání s odpady v uhelném dole a úpravně Rix's Creek. Dekantéry umožňují společnosti Bloomfield separovat vodu, kterou lze následně znovu použít v kritických procesech v závodě. Díky velmi vysokému obsahu pevných částic se s koláčem snadno manipuluje a vrací se zpět na skládku, aby přispěl k rehabilitaci dolu. Podívejte se na toto video a dozvíte se více.

Urychlení cirkulární ekonomiky napříč průmyslovými odvětvími

Společnost Alfa Laval se již desítky let zabývá vývojem nových možností v oblasti separace a přenosu tepla. Tyto technologie dnes tvoří základ nových řešení, která umožňují více využívat přírodní zdroje a snižovat množství odpadu v široké škále průmyslových odvětví a aplikací.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Systém bezodpadového hospodářství

Pro mnoho průmyslových odvětví může být odpovědné nakládání s odpadními vodami a jejich likvidace velmi nákladná. Pokud se jedná o nákladní automobily, může to být také další zdroj emisí uhlíku. Eliminace odpadních vod je proto klíčem k dosažení skutečně cirkulárního obchodního modelu.

S ohledem na tyto cíle vyvinula společnost Alfa Laval systémy bezodpadového hodpodářství (ZLD): odolná, kompaktní řešení určená pro absolutní minimalizaci vypouštění kapalin v široké škále aplikácí průmyslových odpadů. Kromě snížení množství odpadních vod pomáhá ZLD zajistit optimální využití produktů.

Systémy ZLD fungují na základě kombinace tepelných řešení a separační technologie, přičemž jádrem sestavy je odparka AlfaFlash. Naše osvědčené výsledky a rozsáhlé zkušenosti v oblasti tepelných řešení i separační technologie zajišťují nákladově efektivní a vysoce výkonné řešení.


Více informací

cleantech-RRR-industrial-wastewater.jpg

Průmyslové odpadní vody

Přechod k cirkulárnějším obchodním modelům je nezbytný pro udržitelnější fungování. Vzhledem k tomu, že průmyslové procesy obvykle spotřebovávají značné množství vody, znamená větší cirkulace pochopení toho, jak lze tuto vodu ušetřit a znovu využít, a také investování do metod, které umožňují opětovné využití, recyklaci nebo získávání vedlejších produktů.

Průmyslovou odpadní vodu je možné čistit různými způsoby a optimální řešení pro vás bude záviset na vaší konkrétní aplikaci. Společnost Alfa Laval nabízí jak dekantéry, tak celé systémy bezodpadového hospodářství (ZLD), které oddělují odpad od vody, což vám umožní znovu použít vodu tam, kde je to potřeba, a následně snížit dopad na životní prostředí. Separace odpadu také pomáhá při jeho likvidaci a v některých případech může odpad nabídnout skutečnou hodnotu.

 

Více informací

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Recyklace

Recyklace je poslední fází životního cyklu výrobku v procesu cirkulární ekonomiky, kdy již nemůže být znovu použit, servisován nebo opraven. Recyklace nám umožňuje využít komponenty a přírodní zdroje obsažené ve výrobku a vrátit je zpět do výroby. To však dnes zdaleka neodpovídá realitě.

Naštěstí vznikající procesy vytvářejí nové možnosti komercializace recyklace. Například recyklační procesy pro plasty, textil, baterie, tuhý komunální odpad (TKO) a další, z nichž se dnes recykluje jen zlomek, zatímco většina putuje do spaloven nebo na skládky.

Zjistěte, jak Vám můžeme pomoci přeměnit odpad na hodnotu.


Více informací

Stavební vrty

Hospodaření s vodou má zásadní význam pro každý stavební projekt. Hraje klíčovou roli při výkopech a zakládání staveb, při chlazení strojů, udržování tlaku, přesunu pevných látek nebo jako prostředek k čištění. Optimalizace spotřeby vody je proto více než jen zlepšení udržitelnosti. Může být také důležitá pro získání konkurenční výhody.

Dekantační odstředivky Alfa Laval jsou osvědčenou metodou pro zvýšení efektivity vrtných a tunelovacích prací, zejména pokud jde o úpravu kalů a čistotu vody. Tato technologie eliminuje potřebu sedimentačních nádrží a účinně odstraňuje většinu jemných částic, které tradiční zařízení na úpravu kalů nedokážou odstranit bez použití polymerů. Čistou vodu oddělenou od pevného odpadu lze opětovně použít.


Více informací

 

cleantech-Reuse-reduce-recycle-mining-tailings-final.jpg

Těžební hlušiny

Dekanterové odstředivky Alfa Laval jsou ideální volbou pro širokou škálu úkolů separace pevné látky a kapaliny v těžebním průmyslu a těžbě nerostních surovin. Mohou nahradit nebo doplnit stávající řešení a pomoci zvýšit kapacitu, snížit objem hlušiny, ušetřit místo a zvýšit výtěžnost vody, chemikálií a minerálů. Dekantér především eliminuje potřebu separačních hrází, čímž zvyšuje vnitřní bezpečnost vašeho provozu.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství