Zpětné získávání tepla

Zpětné získávání tepla neboli rekuperace odpadního tepla je zasádní pro zlepšení energetické účinnosti. Dnešní technologie umožňují zachytit a opětovně použít přebytečné teplo ze současných procesů pro další účely, například pro vytápění nebo výrobě elektřiny. V lehkém a těžkém průmyslu vzniká velké množství odpadního tepla, které je významně nevyužitým zdrojem pro úsporu energie a snížení emisí.

Zpětné využití získaného tepla pomocí dobře navržené technologie výměníku tepla je snadný a účinný způsob, jak zvýšit účinnost. Díky rozsáhlým zkušenostem v této oblasti spolupracuje společnost Alfa Laval se zákazníky z celé řady průmyslových odvětví na řešeních pro využití odpadního tepla novými, produktivními a ziskovými způsoby. Kromě zachycování vysokoteplotních odpadních toků dokáže naše technologie zachycovat a znovu využívat i teplo o nižších teplotách pomocí tepelných čerpadel. Tak je tomu například při zpětném získávání tepla z datových center nebo z odpadních vod a mořské vody - kde lze přebytečné teplo využít pro centrální zásobování teplem.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Význam rekuperace tepla

Rekuperace odpadního tepla nabízí Vašemu podníkání jeden z nejjednodušších a nákladově nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit celkovou energetickou účinnost. To bude mít pozitivní dopad na Vaše hospodářské výsledky.

Při zkoumání dostupných možností je důležité vzít v úvahu dva typy spotřeby energie ve většině průmyslových procesů. To znamená energii spotřebovanou na výrobu:

  • zpracovávání tepla prostřednictvím fosilních paliv
  • elektřina pro pohon motorů používaných při specifických postupech

Základní myšlenkou rekuperace odpadního tepla je zachytit teplo vzniklé v jedné části zařízení a co nejvíce ho znovu využít v jiných aplikacích. Klíčovým prvkem pro určení množství tepla, které lze zpětně získat a znovu využít, je volba technologie výměníku tepla.

Více se dozvíte v tomto videu s Julienem Gennetierem, jedním z našich předních odborníků na energetickou účinnost a zpětné získávání tepla. V tomto videu vysvětluje, jak se úspory energie stávají výhrou pro všechny - jak pro Vaši firmu, tak pro naši planetu.

Ušetřete o 25 % více energie díky správné technologii výměníku tepla

Doba návratnosti investice do rekuperace odpadního tepla do značné míry závisí na účinnosti výměníků tepla - a na souvisejících nákladech na jejich životní cyklus. Proto při výpočtu potenciálních úspor hraje velkou roli, jaký výměník tepla zvolíte. Jaké jsou tedy Vaše možnosti?

Graf ukazuje úroveň rekuperace tepla v závislosti na počátečních nákladech. Výtěžnost kompaktních výměníků tepla je až o 25 % vyšší než u trubkových výměníku tepla při srovnatelných nákladech. Pro dosažení stejné úrovně zpětného získávání tepla jsou řešení trubkových výměníků často několikanásobně dražší. To je způsobeno řadou faktorů:

  • 5x vyšší účinnost přenosu tepla
  • Nižší náklady na CAPEX a údržbu
  • Menší plocha

Jak tedy můžete získat nejlepší řešení využití tepla pro své procesy? Pokud nás kontaktujete ještě dnes, naši odborníci Vás celým procesem provedou.
Proč to nezkusit?


Více informací


cleantech-WHR-chart-logo.png

Opětovné využití tepla pro centrální vytápění

V Hamburku se přebytečné teplo ze závodu na výrobu mědi energeticky efektivně předává do sítě centrálního vytápění pomocí rozebíratelných deskových výměníků tepla Alfa Laval. Opětovné využití přebytečného tepla odpovídá 160 000 MWh ročně, které se využije k vytápění 3 400 bytů a podle odhadů sníží roční emise oxidu uhličitého o 20 000 tun.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Úspory energie ve všech odvětvích

Deskové výměníky tepla Alfa Laval mohou zpětně získávat vysokoteplotní i nízkoteplotní odpadní teplo pro opětovné použití v široké škále aplikací. Naše technologie umožňují zákazníkům zvyšovat energetickou účinnost novými, produktivními a ziskovými způsoby a využívat zpětně získané teplo pro centrální zásobování, výrobu elektřiny a mnoho dalšího. Pro získání dalších informací si vyberte z níže uvedených odvětví.

cleantech_data_centerv2.jpg

Chlazení datového centra

Věděli jste, že 90 % elektřiny spotřebované v datovém centru se přemění na teplo? Představte si, že by všechna datová centra využívala odpadní teplo ze serverů k jiným účelům. Ročně by se tak ušetřilo 3 000 TWh, což je stejné množství energie, jaké je potřeba k vytápění 300 milionů evropských domácností. S tím související snížení emisí se rovná emisím vyprodukovaným celou Francií.

Jak můžete ušetřit a znovu využít odpadní teplo ze serverů? A jaký to bude mít dopad na Vaše hospodářské výsledky?


Více informací

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC - Topení, větráni a klimatizace

V současné době se 50 % veškeré primární energie ztrácí jako odpadní teplo. Představte si, že by všechny možné průmyslové bojlery v Evropě byly nahrazeny moderními tepelnými čerpadly. To by ročně ušetřilo 100 TWh energie, což odpovídá produkci 10 100 větrných turbín. Snížilo by to také naši produkci CO2 o 18 milionů tun - tedy o stejné množství, jaké vyprodukuje 220 000 těžkých nákladních automobilů na silnicích.

Není pochyb o tom, že výměnou průmyslových kotlů za tepelná čerpadla lze dosáhnout velkých úspor. Co by podobná změna znamenala pro Váš provoz?


Více informací

cleantech-ORC-pipes.jpg

Organický Rankinův cyklus (ORC)

Věděli jste, že je možné využít nízkoteplotní odpadní teplo z průmyslových procesů a kogenerační výroby elektřiny a tepla?

U systémů organického Rankinova cyklu (ORC) umožňují deskové výměníky tepla Alfa Laval v kombinaci s našimi odbornými znalostmi efektivné využití tepla pro výrobu elektřiny.

Pomocí spalinových výměníků tepla Alfa Laval (GTL/Micro) lze efektivně převádět energii z plynných odpadních proudů a vyrábět uhlíkově neutrální elektřinu v systému ORC.


Více informací

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Kogenerace - Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP)

Věděli jste, že kombinovaná výroba tepla a elektřiny (CHP) je jedním z nejúčinnějších způsobů využití energie? Více než 90 % energie lze získat zpět pro efektivní využití. Hledáte účinné a nákladově efektivní řešení kogenerace?

Klikněte zde a seznamte se s celou řadou tepelných řešení, která společnost Alfa Laval vyvinula pro aplikace kombinované výroby tepla a elektřiny.


Více informací

cleantech_refinery210108.jpg

Rafinace ropy

V rafineriích je energie jedním z hlavních faktorů, která ovlivňuje náklady. Na každý MW získané energie lze dosáhnout snížení emisí CO2 až o 4 000 tun ročně.

Společnost Alfa Laval má kompletní portfolio výměníků tepla pro rafinérní procesy. Bez ohledu na povahu služby vám můžeme poskytnout osvědčenou technologii pro řešení a překonávání každodenních problémů, jako je úspora energie a snižování emisí.

Více informací

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrochemie

Věděli jste, že snadným způsobem, jak snížit spotřebu energie, je její opětovné využití ve Vašich procesech?

Účinnost rekuperace tepla můžete zvýšit jednoduchým přechodem z trubkových výměníků na kompaktní výměníky tepla. Znovu se tak využije více energie, která by jinak přišla nazmar.

Investice do účinnějších výměníků tepla je velmi výhodná a doba návratnosti je často kratší než jeden rok.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství